◄◄  ◄  ►►  ► 
CZERWIEC 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z Biblioteki mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien: a. okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną; b. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek; c. zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych oraz miejsca zamieszkania.
 6. Czytelnik przychodzący do Wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w szatni albo w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, audiobooki na okres 4 tygodni po uprzednim wypełnieniu rewersu.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek. Można prolongować książki nie więcej niż 3 razy. Bibliotekarz może odmówić prolongaty, jeśli jest zamówienie na dany tytuł. Prośba o prolongatę winna być zgłaszana osobiście, telefonicznie lub drogą internetową najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
 4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę Czytelnika Biblioteka sprowadza, w miarę możliwości, książki z innych bibliotek. Zamawianie i realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Działu Udostępniania MBP w Siemianowicach Śl. Materiały sprowadzone z innych bibliotek są dostępne wyłącznie na miejscu w Dziale Udostępniania przez okres 3 tygodni. Opłatę za sprowadzenie książki pokrywa Czytelnik, w kwocie 10 złotych.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika może przygotować zestawienie bibliograficzne na dany temat na podstawie własnych zbiorów oraz zbiorów z innych bibliotek. Usługa ta jest dodatkowo płatna:

    - Zestawienie do 10 pozycji - 5 zł
    - Zestawienie do 20 pozycji - 10 zł
    - Zestawienie do 30 pozycji - 15 zł
    - Zestawienie powyżej 30 pozycji - 20 zł


§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnik za zgubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość jest ustalona na podstawie dwukrotnej średniej ceny książki z roku poprzedniego.
 4. W przypadku gdy cena książki niezwróconej, zniszczonej, lub uszkodzonej przekracza tę wysokość, pobiera się jej cenę inwentarzową. Za niezwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 5. Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia Czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.

§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 3 zł od każdego woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty upomnienia wynoszą 3 zł.
 3. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
 4. Osoby przetrzymujące książki nie mogą korzystać z Biblioteki do czasu zwrotu książek i uregulowania należnej kwoty.
 5. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5. SKARGI I WNIOSKI

 1. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora, ewentualnie pracowników filii bibliotecznych.
 1. Skargi i wnioski Czytelnik może zgłaszać Dyrektorowi Biblioteki w poniedziałek od godz. 14:00 do godz. 15:00.

§ 6. ZASADY UMARZANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ ORAZ KAR I KOSZTÓW UPOMNIENIA

 1. Dyrektor Biblioteki  może w indywidualnych sprawach umarzać zobowiązania finansowe z powyższych tytułów, tzn. w sytuacjach określonych w Uchwale Rady Miasta w sprawie: określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie (Miastu) Siemianowice Śląskie lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
 2. Umarzanie zobowiązań finansowych wymaga pisemnego wniosku czytelnika o umorzenie wraz z uzasadnieniem. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
  1. Kara finansowa może być rozłożona Czytelnikowi na raty.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmie Dyrektor Biblioteki.
 1. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są na stronie www Biblioteki i poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w Bibliotece. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianie, uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.07.2017 r.

 
REGULAMIN CZYTELNI
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach

§ 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

1.    Z Czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy od lat 15.
2.    Korzystanie z księgozbioru Czytelni jest bezpłatne (z wyjątkiem usług reprograficznych)
3.    Miejsce w Czytelni zajmuje się dowolnie.
4.    W Czytelni można korzystać z własnego komputera przenośnego.
5.  W Czytelni użytkownicy nie mogą wzajemnie zakłócać swojej pracy oraz prowadzić rozmów telefonicznych. Użytkownicy, którzy korzystają z własnego komputera lub komputera stacjonarnego są zobowiązani do przestrzegania ciszy.
6.    Warunkiem korzystania ze zbiorów i usług Czytelni jest wpisanie się do zeszytu obecności i rejestru wypożyczeń.
7.    Skargi i wnioski Czytelnik może zgłaszać Dyrektorowi Biblioteki w poniedziałek od godz. 14:00 do godz. 15:00.

§ 2. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU

1.    W Czytelni korzystać można ze zbiorów Czytelni oraz z innych zbiorów Biblioteki (przyniesione ze sobą książki należy zgłosić bibliotekarzowi).
2.    Ze zbiorów Czytelni Użytkownik korzysta za pośrednictwem Bibliotekarza.
3.    Jeżeli Czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w Czytelni do dyspozycji Czytelnika.
4.    Wypożyczonych zbiorów nie wolno wynosić z Czytelni.
5.    Przed opuszczeniem Czytelni Czytelnik zwraca bibliotekarzowi wykorzystane materiały.
6.  Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący Czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1.    Czytelnik chcący wypożyczyć zbiory z Czytelni do domu (czasopisma lub książki), przy zapisie powinien:
a.    okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną;
b.    wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez Bibliotekę danych osobowych
w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek;
c.    zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
2.    Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
3.    Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
4.    Biblioteka udostępnia archiwalne czasopisma na zewnątrz, za pośrednictwem Bibliotekarza.
5.    Każdorazowo można wypożyczyć do 12 egzemplarzy czasopism archiwalnych na okres 1 tygodnia.
6.    Użytkownik może przedłużyć terminu zwrotu prasy każdorazowo na okres 7 dni ? o ile nie ma zapotrzebowania na dane pozycje.
7.    W ramach wypożyczeń krótkoterminowych (maksymalnie 1 tydzień) użytkownik może jednorazowo wypożyczyć do
3 woluminów z możliwością prolongaty. Biblioteka udostępnia księgozbiór Czytelni po uprzednim zapisaniu się do Biblioteki i wypełnieniu rewersu przez Czytelnika.
8.    O możliwości krótkoterminowego wypożyczenia danej pozycji każdorazowo decyduje Bibliotekarz.

§ 4. POSZANOWANIE ZBIORÓW

1.    Kopiowanie materiałów bibliotecznych w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim jest dozwolone wyłącznie za zgodą bibliotekarza.
2.    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną. Za zgubioną lub zniszczoną książkę Czytelnik uiszcza opłatę, której wysokość jest ustalona na podstawie dwukrotnej średniej ceny książki z roku poprzedniego.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1.    Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 pkt.7 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł od każdego woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
2.    Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty upomnienia wynoszą 3 zł.
3.    Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnia do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
4.    Osoby przetrzymujące książki nie mogą korzystać z Czytelni do czasu zwrotu książek i uregulowania należnej kwoty.
5.    Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. SKARGI I WNIOSKI

Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora, ewentualnie kierowników filii bibliotecznych.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

1.    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
2.    Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są na stronie WWW Biblioteki i poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu
w Bibliotece. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianie, uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014 r.